You are viewing a single comment's thread from:

RE: Chicken skewers

in SteemWomen Club7 months ago

Eline sağlık nasıl güzel görünüyor. Benim için de güzel fikir oldu. Yakın bir zamanda ben de deneyeceğim. Hatta sosuna soya sosu ekleyeyim senden farklı olarak. Eminim çok güzel olacaktır.

Sort:  
 7 months ago 

Soya sosu çok yakışıyor ve eminim çok lezzetli olacaktır

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 49200.70
ETH 4119.59
BNB 568.98
SBD 6.21