#SaturdayMemories: RULES! / ПРАВИЛА! EN/UA / Memories that motivate us to new achievements!

in SaturdayMemories2 months ago (edited)

IMG_20210313_154650_135.jpg

Saturday... Memories ... There are different opinions about whether we need them. Some people believe that it is not necessary to immerse oneself in memories, but to live only in the present, to look only to the future. Others are stuck in the past, living with memories and only memories. I always choose the middle ground. We have different periods in life. And then our memories are oiribnye, as well as active actions. Sometimes memories heal our tired souls when we don't want to do anything. But, in my opinion, the main task of memories is to inspire us to new achievements, to awaken useful nostalgia for travel, to give energy for work, to draw useful conclusions that sometimes come after many years ... You can add to this list in your head :)
The idea to create #saturdaymemories came to me about a year ago, when my phone refused to work, shouted, blunted and asked for help to clear his memory))) But you know how it happens, we delete a few photos and then calm down. And then it only worked as a tag. But I noticed that some people liked the idea, and they started to support it. Usually these are people like me, who have traveled a lot, led an active lifestyle and have a habit of taking pictures))) And then I decided to create a community Saturday Memories
to make it a useful habit: every Friday you can clean your Google archive photos to remember interesting events that you may not have had time to tell, or because of lack of time wrote very little! A lot of photos left that you did not show here and now there is an opportunity. The main thing: to make your memories useful to other people! I pinned especially interesting memories of people, so that you have a good example. So, our community has already gathered a large number of fans, we are grateful for the support @booming04 and @booming01 💙🙌🙏
It's time to write the rules:

 • We publish memories once a week on Saturday!
 • There must be at least three quality photos of your own, or if you want to take a photo from the Internet to beautifully show the place where you were (one photo from the Internet is allowed), be sure to indicate the source of image!
 • The first (title) photo in your post should be in horizontal format (3: 2, 4: 3, 16: 9)
 • Your memories should be useful and interesting for people who will read them!
  Options for writing: a trip to an interesting place; the hotel where you lived; the cafe you visited; the park where you walked; sanatorium where you rested; creative photo shoot that will bring us pleasure; events that have taught you something, so your thoughts and conclusions that you want to share ...
 • Your story should be at least 200 words. You can write in your native language or English.
 • The post must be published in the SaturdayMemories community
 • The #steemexclusive and #saturdaymemories tags should be in the first four
  (Правила українською читайте нижче )

IMG_20210313_154652_850.jpg

Субота... Спогади... Є різні думки стосовно того, чи потрібні вони нам. Одні люди вважають, що не потрібно занурюватись у спогади, а жити лише сьогоднішнім днем, дивитись лише в майбутнє. Інші застрягають в минулому, живуть спогадами і лише спогадами. Я завжди вибираю золоту середину. Ми маємо різні періоди в житті. І тоді спогади нам потрібні, як і активні дії. Іноді спогади лікують наші втомлені душі, коли робити нічого не хочеться. Але, на мою думку, головне завдання спогадів - надихати нас на нові досягнення, будити приємну ностальгію за подорожами, давати енергію для праці, робити корисні висновки, які іноді приходять через багато років... Ви можете доповнити цей список в своїй голові :)
Ідея створити #saturdaymemories прийшла до мене близько року тому, коли мій телефон відмовлявся працювати, кричав, тупив і просив про допомогу очистити його память ))) Але ви ж знаєте як це буває, ми видаляємо кілька фото і далі заспокоюємося, і проблема через кілька днів виникає знову :) Тоді це працювало лише як тег. Але я помітила, що деяким людям сподобалась ця ідея, і вони почали підтримувати її. Зазвичай це люди, подібні до мене, які багато подорожували, вели активний спосіб життя і мають звичку все фоткати ))) І тоді я вирішила створити спільноту Saturday Memories, щоб зробити це корисною звичкою: кожної п'ятниці ви можете якісно очищати свій архів Google photos, щоб пригадати цікаві події, про які ви можливо не встигли розповісти, або через дефіцит часу написали дуже мало! Багато фотографій залишилось, які ви не показувати тут і тепер є нагода. Головна річ: щоб ваші спогади були корисні іншим людям! Я буду pinned особливо цікаві спогади людей, щоб ви мали хороший приклад. Отож, наша спільнота вже зібрала велику кількість прихильників, ми вдячні за підтримку @booming04 💙🙌🙏
Настав час написати правила:

 • Публікуємо спогади один раз на тиждень в суботу!
 • Має бути мінімум три якісних фото ( краще більше :) ваших власних, або якщо ви хочете взяти фото з інтернету, щоб красиво показати місце, де ви були ( дозволено одне фото з інтернету ) , обовязково вказати джерело конкретного зображення!
 • Перше ( титульне ) фото в вашому пості має бути в горизонтальному форматі ( 3:2, 4:3, 16:9 )
 • Ваші спогади мають бути корисні і цікаві для людей, які їх будуть читати!
  Варіанти для написання: подорож в цікаве місце; готель в якому ви жили; кафе, де ви побували; парк, де ви гуляли; санаторій, де ви відпочивали; креативна фотосесія, яка принесе нам задоволення; події, які вас чогось навчили, отож ваші роздуми і висновки, якими ви хочете поділитись...
 • ваша розповідь має становити мінімум 200 слів. Ви можете писати вашою рідною мовою або англійською.
 • пост має бути опублікований в спільноті SaturdayMemories
 • Теги #steemexclusive та #saturdaymemories мають бути в числі перших чотирьох

IMG_20210313_154654_728.jpg

The photos were taken in July 2019 in a good mood, when tickets for a train to Belgorod Dniester were bought to go on vacation to my favorite Lebedivka near the Black Sea in Ukraine. I will continue to write about rest there in tents in the following posts :)

Ці фото були зроблені в липні 2019 року в піднесеному настрої, коли були куплені квитки на поїзд до Белгород Дністровська, щоб їхати на відпочинок в мою улюблену Лебедівку біля Чорного моря в Україні. Про відпочинок там в наметах я буду продовжувати писати в наступних постах :)

IMG_20210313_154656_731.jpg

This is a community of SaturdayMemories about events that took place at least a few months ago :)
We are waiting for your positive, crazy, inspiring, motivating memories every Saturday 😀
Especially now that the pandemic and quarantine and we have limitations, memories give us the energy to dream!
Please mark @olga.maslievich as the initiator of #saturdaymemories

Ми чекаємо на ваші позитивні, шалені, надихаючі, мотивуючі спогади щосуботи 😀
Особливо зараз, коли пандемія та карантин і ми маємо обмеження, спогади дають нам енергію мріяти!
Прошу позначити @olga.maslievich як ініціатора #saturdaymemories

Sort:  

Hermosas fotos y hermosos recuerdos

Memories are historical events and what is history... history is a record (written or committed to head, mind, or heart) that help us take futuristic decisions bearing in mind that memories can be of positive or negative. When positive we always want such to happy again and visa viz. Thank you for creating this community @olga.maslievich. I am glad we have a platform to truly pour out our memories.

Thanks for the feedback, @josephdaniela. I'm glad you like this idea :)

Дякую щиро за гарний конкурс!

І вам дякую за участь :)

Спасибо за конкурс!

Пишіть щотижня, цікаво дізнаватись про вас :)

@olga.masliebich interesante !!! Me encanto esta comunidad los recuerdos son para vivirlo desde lo mas profundo de nueatra alma !!!!

Es bueno saber que te gusta esta idea :)

Why Sat only a day only allowed for publishing? Somebody can be busy, etc.