Fatass Journal... 2021#059, walk in the Ardennes [EN/PL]

in Actifit2 months ago

DSC_1276.JPG

[EN] I mentioned yesterday that my daughter and I were going for a walk in the Ardennes today. I didn't want to go anywhere far, so I chose the Dinant area again, specifically the village of Furfooz, from where we set off on a trail around the Lesse valley.

[PL] Wspomniałem wczoraj, że dziś wybieramy się z córką na spacer w Ardeny. Nie chciałem jechać gdzieś daleko, dlatego wybrałem ponownie okolice Dinant, a dokładnie wieś Furfooz, skąd ruszyliśmy na szlak wokół doliny Lesse.

DSC_1277.JPG

[EN] Although my daughter had chosen a shorter route that started directly in Dinant, I had found a relatively easy route on the Koomot app the previous evening that partly followed familiar terrain. The start wasn't great as we turned left too quickly and it wasn't until a few hundred meters later that I realized we were following a parallel road, but they didn't connect anywhere. We quickly corrected this mistake and continued on the right road.

[PL] Córka co prawda wybrała krótszą trasę, która zaczynała się bezpośrednio w Dinant, jednak wczoraj wieczorem znalazłem w aplikacji Koomot stosunkowo łatwą trasę, która częściowo pokrywała się ze znanymi mi terenami. Początek nie był udany, bo za szybko skręciliśmy w lewo i dopiero po kilkuset metrach zorientowałem się, że idziemy równoległą drogą, ale one nigdzie się nie łączą. Szybko naprawiliśmy ten błąd i dalej podążaliśmy właściwą drogą.

DSC_1278.JPG

DSC_1289.JPG

DSC_1291.JPG

[EN] The descent to the Lesse river valley was very pleasant, but the route did not go along the river, but up to the hills on the other side, which made us a bit tired, especially as the sun was warming today. Anyone who has been in the mountains at least once knows that after climbing a hill, you have to descend into the valley. This time, after descending to the river, we saw Walzin Castle on a rock on the other side of the river. A familiar sight, as I had been there in November, but at that time a friend and I took a different route.

[PL] Zejecie do doliny rzeki Lesse było bardzo przyjemne, jednak trasa nie wiodła wzdłuż rzeki tylko wznosiła się na wzniesienia po drugiej stronie, to już nas trochę zmęczyło, szczególnie, że słońce dziś przygrzewało. Każdy kto choć raz był w górach to wie, że po wejściu na wzniesienie trzeba zejść w dolinę. Tym razem po zejściu nad rzekę naszym oczom okazał się na skale po drugiej stronie rzeki zamek Walzin. Znajomy widok, bo byłem tam w listopadzie, wtedy szliśmy z kolegą inną trasą.

DSC_1292.JPG

DSC_1298.JPG

DSC_1305.JPG

DSC_1310.JPG

[EN] We walked along the river for a while, but at some point, we had to take an uphill path towards Les Aiguilles de Chaleax. In November, my friend and I took a different route, which was longer and more difficult, because we had to go uphill in a space on a very steep slope. It was much easier now, although my daughter was of a different opinion.

[PL] Przez jakiś czas szliśmy wzdłuż rzeki, jednak w pewnym momencie musieliśmy skierować się ścieżką pod górę w stronę Les Aiguilles de Chaleax. W listopadzie szliśmy z kolegą inną trasą, która była dłuższa i trudniejsza, bo podejście pod wzniesienie robiliśmy na przestrzał po bardzo stromym zboczu. Teraz było o wiele łatwiej, chociaż moja córka była innego zdania.

DSC_1312.JPG

DSC_1315.JPG

DSC_1322.JPG

DSC_1324.JPG

DSC_1326.JPG

screenshotconnect.garmin.com2021.02.2821_34_18.png


Dystans pokonany w 2021 roku: 550,30 km - z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking469,96 km (+16,40 km)
Kolarstwo / Rower MTB40,17 km
Jogging / Bieganie40,17 km


POLSKA LIGA ACTIFIT - notowanie #58

[EN] With yesterday's victory, @cezary-io has guaranteed himself victory in the February edition of #POLIAC, and all thanks to @ptaku, who lost his last duel, still count in the fight for the podium. Still, only my loss to @sk1920 ensures him that. How it will be I don't know yet.

[PL] Wczorajszym zwycięstwem @cezary-io zagwarantował sobie zwycięstwo w lutowej edycji #POLIAC, a wszystko za sprawą @ptaku, który przegrał swój ostatni pojedynek, wciąż liczy się w walce o podium, ale tylko moja przegrana z @sk1920 mu to zapewnia. Jak będzie tego jeszcze nie wiem.

Yesterday's pairs:

Today's pairs:

screenshotdocs.google.com2021.02.2820_26_41.png

Tomorrow's pairs (First round of International Polish Actifit League):

[EN] New International Polish Actifit League starts tomorrow; we welcome all participants who joined our fun. Nobody has to do anything else than to publish daily reports, as usual, everyday participants will be matched in pairs, where they will compete who will report more steps in the Actifit application. Failure to report on a certain day means a walkover for the opponent. I want to remind you to use the tag #POLIAC when possible to make the reports easier to find. As before, every day, we will present sets of pairs from the previous day with results and for the next day. The entire schedule can be found at this link. If there is any confusion, I think within 2-3 days, everyone will understand what this tournament is about.

[PL] Od jutra startuje nowa Międzynarodowa Polska Liga Actifit, serdecznie witamy wszystkich uczestników, którzy dołączyli do naszej zabawy. Nikt nie musi robić nic innego niż publikować codzienne raporty jak to zwykle robił, codziennie uczestnicy dobierani będą w pary, w których będą rywalizować kto zaraportuje więcej kroków w aplikacji Actifit. Brak raportu z jakiegoś dnia oznacza walkower dla przeciwnika. Przypominam o używaniu tagu #POLIAC, gdy jest to możliwe ułatwi to wyszukiwanie raportów. Podobnie jak dotychczas codziennie prezentowane będą zestawy par z dnia poprzeniego z wynikami i na nastęny dzień. Cały terminarz można znaleźć pod tym linkiem. Jeżeli są jakiekolwiek niejasność to myślę, że w ciągu 2-3 dni każdy zrozumie o co chodzi w tym turnieju.

[EN] Most importantly, as it has not been mentioned before, I have decided to use half of the liquid funds earned in February 20 HBD for prizes for the top 5 (in the ratio 1st place - 5 HBD, 2nd place - 4 HBD, 3rd place - 3 HBD, 4th place - 2 HBD and 5th place - 1 HBD). I wish you all a great time and get to work.

[PL] Najważniejsze, bo o tym nie było dotychczas ani słowa, postanowiłem przeznaczyć połowę płynnych środków zarobionych w lutym 20 HBD na nagrody dla 5 najlepszych (w stosunku 1 miejsce - 5 HBD, 2 miejsce - 4 HBD, 3 miejsce - 3 HBD, 4 miejsce - 2 HBD i 5 miejsce - 1 HBD). Życzę wszystkim doskonałej zabawy i do dzieła.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


24593
Hiking, Walking

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 572.1118 AFIT tokens for your effort in reaching 24593 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 28.66% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
+ 14 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
... and 25 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 481.4743 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.