Đánh Giá Về Dự Án- Atomz. Bài 3

in #ico3 years ago (edited)

Chào các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ tiếp với các bạn thêm một it thông tin về dự án và đây cũng là bài cuối của mình, hi vọng nhận được sự quan tâm của các bạn.
Dự án Atomz với tên mã là: ATZ và đây cũng là mã tiêu chuẩn trên ERC20 và tổng số lượng chỉ 25.000.000 ATZ bản thân mã thông báo cũng có vài tiện ít như: truy cập bảng điều khiển và mua các gói quỹ tương hỗ.
42367779_1179236078901220_8150405853468554545_n.jpg
Để đơn giản hóa việc đăng nhập cho người dùng, dự án thiết lập một tùy chọn để đăng nhập bằng MetaMask. Với API và tiện ích mở rộng, họ có thể xác minh xem người dùng có sở hữu đủ ATZ Tokens hay đã từng sở hữu chúng với sự trợ giúp của tính minh bạch trong blockchain. Điều này có thể ngăn chặn các vụ kiện và đảm bảo niềm tin trong cộng đồng. Nó cũng đơn giản hóa rất nhiều đăng nhập cho người dùng. Điều này đang tạo ra một loại hệ thống đăng nhập mới cho người dùng truyền thống và rất đơn giản hóa trải nghiệm. Điều này cũng đang tạo ra một loại dịch vụ đăng ký mới, vì đăng ký hoàn toàn dựa trên số lượng mã thông báo 19 sở hữu. Một người dùng luôn có thể tăng cấp đăng ký của họ bằng cách đơn giản mua thêm mã thông báo và truy cập bảng điều khiển được liên kết. Mã thông báo ATZ là cần thiết để đảm bảo một hệ thống đăng nhập phi tập trung và minh bạch. Ngoài ra, họ sẽ sử dụng hệ thống đăng nhập CIVIC, để quảng bá trải nghiệm cơ sở người dùng phi tập trung. CIVIC cũng là một ứng dụng mới nổi và đang ngày càng được nhiều người quan tâm tới.
38071764_210387996310443_4201017227157176320_o.png
Các gói quỹ hỗ tương và giá trị cơ sở bot giao dịch (ví dụ: thêm 0,16 ETH để có thể giao dịch với nhiều giá trị hơn) sẽ chỉ có thể được mua bằng mã thông báo ATZ. Điều này có nghĩa là để tăng khối lượng và do đó, đưa ra một thứ hạng tốt hơn cho các dự án ATOMZ. Đối với cấp 2 và cấp 3, sẽ có phí 2% để đảm bảo sự ổn định tài chính trong nhóm ATOMZ.
Để đơn giản hóa các dịch vụ mua hàng, dự án chỉ cần chấp nhận Mã thông báo ATZ để mua chúng. Điều này đảm bảo sự cần thiết cho mã thông báo và đơn giản hóa rất nhiều hệ thống của công ty để mua dịch vụ, vì không cần người trung gian. Điều này hợp lý, vì họ là một nền tảng để giúp đầu tư tiền điện tử. Điều này không thể được thực hiện với một hệ thống truyền thống vì người dùng sẽ cần mua mã thông qua hệ thống bên thứ ba, hoàn toàn bỏ qua các mục đích của một mạng lưới phân tán và minh bạch. Ho sẽ cung cấp mã thông báo và chấp nhận chúng. Mục tiêu của dự án ở đây tất nhiên là đưa ra giá trị cho Mã thông báo ATZ như cách mà họ giải thích ngay sau đây: Mã thông báo ATZ sẽ có ảnh hưởng lớn đến thuật toán. Vì chúng tôi biết những gì đang xảy ra với Mã thông báo ATZ, chúng tôi có thể dự đoán tốt hơn thị trường và, tất nhiên, ảnh hưởng đến thuật toán của chúng tôi theo đó. Chúng tôi sẽ sử dụng độ biến động trong 24 giờ, khối lượng và nhiều khía cạnh khác để tác động đến thuật toán. Thêm thông tin 21 về ảnh hưởng sẽ đến từ cộng đồng và khía cạnh bỏ phiếu của nó. Các thuật toán, tất nhiên, sẽ được năng động.
44775367_246442122705030_4003856929527955456_n.png
Để đảm bảo một cộng đồng lành mạnh trong Nền tảng Atomz, họ đang thiết lập một hệ thống bỏ phiếu dựa trên cộng đồng phi tập trung. Hệ thống này sẽ yêu cầu người dùng phải có mã thông báo và dành một số mã thông báo của họ cho một cuộc thăm dò nhất định (bỏ phiếu). Vì blockchain Ethereum là minh bạch, người dùng có thể thấy kết quả thăm dò trực tiếp không thể sửa đổi vì tất cả điều này được thực hiện thông qua blockchain. Người dùng chắc chắn rằng kết quả hiển thị là chính xác. Người dùng thậm chí sẽ có thể ảnh hưởng đến Thuật toán ATOMZ trong khu vực bỏ phiếu của cộng đồng. Nếu nhiều người dùng có cùng ý tưởng và tin rằng một cái gì đó nên được sửa đổi, thuật toán sẽ thay đổi vì nó là động. Tuy nhiên, chỉ một phần của thuật toán có thể được sửa đổi để cung cấp giá trị cho Nền tảng ATOMZ.
Mã thông báo ATZ sẽ được phân phối theo ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn nhà đầu tư tư nhân. Cái thứ hai là tiền ICO công khai. Giai đoạn thứ ba là ICO công khai. Chúng tôi sẽ thu thập tiền bằng BTC, BCH, DASH, ETH, ETC và LTC. Sau ICO và KYC, số lượng mã thông báo được liên kết với tài khoản của bạn sẽ được gửi vào ví Ethereum tương thích ERC20 của bạn.
Screen Shot 2018-12-31 at 5.14.31 PM.png

Vậy là mình đã xong bài viết về chia sẻ dự án Atomz, những điều mình nêu ra chỉ là một phần của tổng thể về dự án. Nếu các bạn có thấy có hứng thú với dự án thì mời khá phá thêm bằng link mình để dưới bài.
Cám ơn các bạn đã đọc bài viết của mình. Hi vọng các bạn có được sự lựa chọn đầu tư hợp lí và thành công.

Website: https://atomz.io/
Whitepaper: https://atomz.io/atomz-whitepaper-en.pdf
Telegram: https://t.me/Atomz_io
Twitter: https://twitter.com/Atomz_io
Facebook: https://www.facebook.com/Atomz.io/
Link Bài 2: https://steemit.com/ico/@thanhduy61840/danh-gia-ve-du-an-atomz-bai-2
1_0TwDz1gMpYV7LuziK6azdQ.jpeg

Sort:  

Congratulations @thanhduy61840! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 250 upvotes. Your next target is to reach 500 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56539.90
ETH 4546.66
BNB 622.26
SBD 7.21