You are viewing a single comment's thread from:

RE: Api Tauhid, sebuah novel yang layak untuk di baca

in #indonesia4 years ago

That jeut neuh bg bak neupujoe haha. Male lon2 😂😂😂.

Terkait ulama besar Syaikh Badiuzzaman said nursi beliau memang seorang ulama hebat bg, banyak yg tidak tahu tentang beliau. Padahal masa itu, beliau salah satu org yg paling berpengaruh di Turki.

Coin Marketplace

STEEM 0.73
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 57356.27
ETH 4304.76
BNB 608.28
SBD 7.01