Sort:  

Galak tat dia ni hhaha

Kwkwkw. Troh ate geuh bang @aiqabrago, geupeujeut bang @rismanrachman keu si buta guha blokchain. Haha

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 41602.31
ETH 3105.74
USDT 1.00
SBD 4.73