Sort:  

Hoşbuldum. Elimden geldiğince güzel içerikler paylaşmaya çalışacağım. Biraz kendimi geliştirmem gerek ama sorun yok böyle bir destek arkamda olduktan sonra ... :)

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.067
BTC 50220.79
ETH 4330.64
BNB 583.42
SBD 6.29