יקר פה...

in #israel2 years ago

שימו לב לדבר הבא 23 שקל לקילו תפוחים , פשוט לא יאומן המחירים רק עולים ועולים השכר נשחק ולאף אחד לא אפכת

את ביבי מעניין רק התחת של עצמו , העם אומנם אמר את דברו ובחר בו שוב אבל המציאות של יוקר המחייה פה כבר עוברת כול גבול

הגיע הזמן לשינוי די לשחיטות די ליוקר המחיה, קדימה לשינוי

Posted using Partiko Android

Sort:  

Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have received a 100.00% upvote from us for your 22761 Partiko Points! Together, let's change the world!

באיזה סופר זה?

אלונית , אבל זה יקר בלי שום פרופורציה

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.06
JST 0.044
BTC 39701.92
ETH 2289.00
USDT 1.00
SBD 6.54