ABIDE IN JESUS

in #itestify3 years ago

John 15:7 New International Version (NIV)
If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you.

John 15:7 tagalog
Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anomang inyong ibigin, at gagawin sa inyo.

Screenshot-2017-08-07-22.04.06-700x392.png