Sort:  

Też o tym pomyślałem po fakcie, ale słowo się rzekło. Ale z drugiej strony to nie wyścig ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.064
BTC 50988.33
ETH 4357.29
BNB 585.22
SBD 6.22