You are viewing a single comment's thread from:

RE: Sanal Para Birimlerinin Düşüşleri Yavaş Yavaş Bitiyor

in #kusadasi4 years ago

hadi bakalım duracakmı piyasada bukadar acemi olursa panik yapan isteyen acemiler yüzünden balinalar daha cok kazanır.

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43141.69
ETH 3320.47
BNB 495.37
SBD 4.95