taitalhtar thit sar

in #life3 years ago

propos'd nhaint luu puggolmyarr panpoemhumyarrko laathkanrashiraan appxjinted a bhaalsuu myaha m shirarshoet aalyinaamyan, image
darpaymaae loneloutsaw hkueat makyaarme myay pyinrayuuhphoet receiv'd yout
t rar hkunait saal nhang hkw kayo shilyarr hkae sany aasouta ue, hcitehtuu
Westminster hkaann meat aarwalaahcarr lout kyaal pya ant, nhaint aalote saalsaunghkaesai
htokaeshoetsaw hcate winyarin nhang aatuu pawmhar aamyarrkyee to taungg saw karl ko laat hc saat hkanr hphoetaahpyit image
myahaaw laint htarr kya pye nine htaat . aain suu aain sarr myarr nhaint myay pyin nhaithkuhcalone marayhkaekyasai
Trustees aatwat hpawpya m so bharsarrayy m so tararrhawsarar myarr aasonepyuhkyinnmyarraatwat
luu taithkuhku pyaww nghaar aaloshi hcay hkyinn nghaar, a bhaalsuu sai shaayy sawngyanhaint
Philadelphia twin; aasouta u aatwat dejine htarrshiraan hpyithkyinnmahote
m so aahtuu s hpyint gon, darpaymaae yaybhuyya aarr hpyint myahoetsarr; shin painshoetmhasar
Constantinople eat Mufti hawpyaww hphoet hkaraityaran sarsanarpyu tait u payyphoethkae image
kyawantawthoet ko moharmaat, suu sai mimi a waansaungmhu mhar tararrhaw hcain myint shirarko shar twae lain maal .
mahchcatar Whitefield, kyawantawthoet ko htwathkwaraatwat '' thro aapaunggthoet sai lam m haw pwayar sharkw
gyawgyaeyar hphoet kolone . kyaungg pyinaal myarreat aahkyayhkya noutkyahkae
hcatainnaypye, darpaymaaeaahcarr Hardy nhang hpwal hkanr, lonel weriyahkae
u yyaar nyya, aalotesamarr mha naysarrtakya, taithkutaeesaw luutway htoshoetsaw a bhhoetko fit
hceepwarrrayylotengaann taithkuko kyoe sine- a hcawng a htein nhaint aahkyarr myarreat misarrhcumyarr nhang aatuushieat
htellkayuu indolent nhaint pyinn ri aalaeaaht aamyarraapyarr kwhaayy mwe m s pya nongya saw ko kite,
aaraiaahkyinn mashibhuusopyee shinnlainn hkyinn a bhhoet a tawaote hk htyarr hkanrasawsuu sai aakyain,
myayyar myarr nhaint sait taithku aahkyayhkya myarreat aahkaataahkellmyarr hkanninerai shihphoet ninehkyinn,
unprovided aamyarraapyarr aakuuaanyemae kalayymyarr htwathkwar, nanparat htellmhar pyawwatpyet
sai . suuthoetrae hcatesainnrell aahkyayaanayko shae taw htoaakyoepyu inspir'd
mahchcatar eatnhalone taithku kyaunggsaung taisouthkyinn eat hcatekuu nhaintaatuu Whitefield
aelldemhar aain, suuthoet k htouthkan nhaint panyartaat hcay hkyinn nghaar a rar par . pyanlar
myawwatbhaat, suu sai i aalhauudarn kotaat preach'd nhaint aakyeehcarrlote image
collection myarrko, shu aahaw myarraatwat nhalonesarrmyarr kyaw tait aan sya hcarar parwarhkae
ngarsai ko aaloaalyawwat taithku upamar aarr hpyint saw suueat tararrnar saw suueat pitesanaate .
gyawgyaeyar hthoetnout hpyit sakaeshoet ngar dejine ko sabhawmatuu paymaae m payyhkaeparbhuu
pahchcaeemyarr nhaint aalotelote eat hkokoerarmae, htoshoet payyphoet hphoet aasopyuhkaepartaal
Philadelphia twin kyeehcwarsaw hcarate htellk nay suuthoetko ngar shisai maallhoethtain
demhar aaintaw ko taisout laypye mha pokaungg hkaesaw kwayarngya, sarryuusaung
dar kyount hpyitsai . i suu saingar advis'd; darpaymaae suu k paalhkya suueat pahtam u sone hcemankeinaatwat swarrparmaalhkaesai
ngareat a kwan nyar nya, ngar hthoetkyount aahtoutaakuupyuhphoet refus'd . ngar makyaarmehpyitpyet
ngar riut mi eat saintaann, suueat tararr htellk taithku taatroutraanpyeenout
suu k tait u hcusaunggmhu nhaint aatuu pyeehcee raan rairwal, ngar tatetasatehpyayshinn
suu sai ngar htanmha bharmyaha m r saint partaal . ngarsai ngar aate kaut htellmhar laat t sote hcarshihkae
coppei ngway, sone layy ngway a dawlar nhaint shway ngarr pahchcato .

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

luu taithkuhku pyaww nghaar aaloshi hcay hkyinn nghaar, a bhaalsuu sai shaayy sawngyanhaint

matheatbuu kyaik mal byarloz.