راه‌های درمان آسم کودکان

in #life4 years ago

آسم کودکان همیشه باید تحت نظر متخصص اطفال درمان شود. برای درمان چند هدف اولیه پیگیری می‌شود. این اهداف عبارتند از:

جلوگیری از تکرار و شدت حملات آسم و کم کردن یا جلوگیری از علائم مزمن سرفه و تنفس مشکل

asthma
Image source: Wikipedia

‏تنظیم یک برنامه‌ی قدرتمند با کمک پزشک برای هر حمله سخت آسم، به منظور کاهش نیاز به مراجعه به مراکز اورژانس

فراهم کردن شرایط مناسب برای رشد و تکامل کودک به طور طبیعی

شرکت دادن کودک در فعالیت‌های دوران کودکی تا حد ممکن

کنترل علائم آسم کودک با حداقل دارو برای کاهش خطر عوارض داروها

تامین حضور منظم بچه در مدرسه

کاهش نیاز به مراجعه به مراکز اورژانس

با حفظ این اهداف پزشک برای کودک داروهایی را تجویز خواهد کرد، که بتوانند تا حد امکان نتیجه‌ی مناسب را به همراه داشته باشد.

همچنین پزشک برای کمک به خانواده برنامه درمانی مخصوص منزل را معرفی می‌کند.

این برنامه شامل:

آموزش نحوه استفاده از داروها

مشخص کردن مواد حساسیت زا و محرک که موجب شروع حمله آسم می‌شوند

تکرار این برنامه‌ها به نحوی که بدون نیاز به فکر کردن و به طور روتین در صورت مواجهه با حمله آسم توسط خانواده قابل انجام باشد.

داروهایی که برای کودکان مبتلا به آسم تجویز می‌شود، بستگی به ماهیت آسم کودک متفاوت است. دو گروه دارویی برای درمان آسم وجود دارد. یکی گروهی که عضلات جدار مجاری تنفسی را که به دلیل حمله آسم شده است می‌کند این نوع داروها سریع و اصل بوده و به آنها برونکودیلاتور گفته می شود دسته دوم داروهایی هستند که التهاب مجاری هوایی را کنترل می‌کنند این گروه از داروها داروهای ضد التهاب نامگذاری می شوند از آنجا که آسم بیماری متغیری است و علائم آن از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است پزشک دارو را متناسب با فرزند شما تعیین می کند. اگر علائم آسم کودکان به صورت منظم و دوره این شروع شود پزشک اطفال برای اوقاتی که دچار سرفه یا خس خس سینه می شود تنها با دادن یک داروی باز کننده برونش ها اکتفا می‌کند اگر آسم آسم مزمن یا عود کننده باشد داروهای خاصی را برای مصرف منظم روزانه تجویز می کند این داروها باید مدت معینی مستند تا چندین هفته مصرف شوند تا اثر خود را نشان دهند.

Coin Marketplace

STEEM 0.62
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56868.17
ETH 4584.42
BNB 621.05
SBD 7.13