Sort:  

2018 yili icerisinde 10 k kesin görecektir.Büyük birseyler olmazsa.

2018 de 15k bile olabilir, ihtimaller içinde var.

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43076.81
ETH 3335.60
BNB 500.53
SBD 4.97