"အနိဌာရံု"

in #myanmar3 years ago

FB_IMG_1556114527321.jpg
လင္သားအတြက္ငိုလို႔ ရင္ေပါက္ကာေန
လင္သားက ကံရယ္ဆိုးလို႔ ႏြံေအာက္မွာေသ
ျဖစ္နိုင္ရင္ ခ်စ္မယားက ဝင္ေရာက္ရွာေဖြ
ကယ္ျပီးကုန္းေပၚ တင္ပို႔ခ်င္ေပ။

ခ်စ္မယားမ်က္ရည္လည္း
မကုန္ဆံုးနိုင္ေပ
ႏြံမ်ားစြာက ရြံေလာက္စရာေပ။
ဖားကန္႔ကိုသြား သင္ေက်ာက္ရွာေဖြ
ဒီလို အျဖစ္ဆိုးမ်ိဳးေတြ လြန္ေျမာက္ပါေစ။

FB_IMG_1556114501953.jpg

tryr-1.jpg
photo source

Sort:  

စိတ္မေကာင္းလိုက္တာ ဗ်ာ

Posted using Partiko Android

Hi, @aungzawhtwe!

You just got a 0.36% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Coin Marketplace

STEEM 0.51
TRX 0.09
JST 0.071
BTC 50489.63
ETH 4441.08
BNB 613.03
SBD 6.21