ေနတတ္ရင္ ေက်နပ္စရာ

in #myanmar3 years ago

အသဲကြဲဖူးတဲ႔ လူေတြဟာ
အထီးက်န္ဆန္စြာ တစ္ေယာက္တည္းပဲ
ေနထိုင္လိုစိတ္ ရွိလာႀကတယ္။
သာမန္လူေတြထက္လည္းပိုျပီး
ရင့္က်က္ တည္ျငိမ္သြားတတ္ႀကတယ္။
ဘာျဖစ္လို႔လဲ သိလား။
ကိုယ့္အေပၚတန္ဖိုးမထား တစ္ကယ္မခ်စ္တဲ႕
သူစိမ္းသူေတြ ေပးတဲ႔အခ်စ္ထက္
ကိုယ့္ကို ကို ပိုခ်စ္တတ္သြားႀကလို႔ပဲ။

တစ္ေယာက္တည္းေနရတာ
အထီးက်န္တာမွန္ေပမဲ႕
ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲ တတ္တဲ႕
လူသားေတြနဲ႕ ေဝးကြာေနတဲ႕အတြက္
ကိုယ့္အေပၚက်ေရာက္လာမဲ႕
အႏၲရာယ္ေတြကိုေတာ့
ေရွာင္ရွားျပီးသားလဲ
ျဖစ္ေနတယ္ေလ။

Just-Get-Out.jpg
source

Author>>>@aungzawhtwe

Sort:  

As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!

အသဲကြဲတဲ့သူ လိုက္​႐ွာ​ေနတာ ခုမွပဲ ​ေတြ႔​ေတာ့တယ္​ 😁😁

Posted using Partiko Android

အသဲကြဲသူလိုက္ရွာေနတာက ဘာလုပ္ဖို႔လဲဗ်။

Posted using Partiko Android

တစ္​​ေယာက္​ထဲဆို ျပင္​းစရာမို႔ အ​ေဖာ္​႐ွာ​ေနတာပါဂ်ာ 😁😁

Posted using Partiko Android

မေနတတ္ရင္ မေပ်ာ္ဘူးေပါ့

Posted using Partiko Android

ေနတတ္မွ ေပ်ာ္မွာေလ။

Posted using Partiko Android

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by aungzawhtwe from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ေနတက္ဖို႕နဲ႕ ထားတက္ဖို႕ လိုတာပါဘဲ

Posted using Partiko Android

အာ့ အေရးႀကီးတာပဲေလ။

Posted using Partiko Android

ေက်နပ္ေအာင္ေနပါ

Posted using Partiko Android

ဟုတ္ကဲ႕ေနတတ္ေအာင္ ေနရမွာေပါ့ဗ်ာ။

Posted using Partiko Android

ႀကိဳက္​တယ္​ဗ်ာ ကဗ်ာ​ေလး

Posted using Partiko Android

ေက်းဇူးပါဗ်ာ။

Posted using Partiko Android

အယ္လဲ႕
အာ့ဒါလည္း ကြကိုယ္ အမြွန္တင္ျခင္း တစ္မ်ိဴ းပါ ကြာ… ဟီးဟီး
( မွတ္ခ်က္ - သျမား ဖီး ေနသည္ကို ေပါ့ ေအာင္လုပ္သည္)

ဤလိုမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါ။

Posted using Partiko Android

Congratulations @aungzawhtwe! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 7000 upvotes. Your next target is to reach 8000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54402.12
ETH 4053.80
BNB 584.03
SBD 7.01