ေသာက

in #myanmar3 years ago

မေခၚပဲေရာက္လာခဲ႔ေသာ္လည္း
သင္သည္ငါ့ထံမွ ျပန္သည္မရွိေတာ့ပဲ
ငါ့အားအေတာ္ေလး သံေယာစဥ္
ရွိခဲ႔ဟန္တူေလ၏။
လာျခင္းမေကာင္းခဲ႔သလို
ငါ့အားေကာင္းက်ိဳးတပါဒမွ
မေပးခဲ႔ေသာ္ျငားလည္း
အေနႀကာလာေသာအခါ
ငါ သင့္ကို သံေယာစဥ္
ရွိ သလိုလိုေတာင္ျဖစ္လာခဲ႕တယ္။
သင့္ရဲ႕ ပံုပန္းသဏၰန္ကို
တစ္ျခားသူေတြ မျမင္ဘူးႀကသလို
ငါ ကိုယ္တိုင္လည္း
ကြဲကြဲျပားျပား မျမင္ဖူးေသးတာေတာ့
ဝန္ခံပါရေစ။
သင္ ေရာက္လာကတည္းက
ငါ့မွာ ပူေဆြးမႈေတြ
ဝမ္းနည္းမႈေတြ ငိုေႀကြးျခင္းေတြ
ႀကံဳခဲ႕ရေသာ္လည္း
သင္နဲ႕ငါဟာ တစ္သားတည္းႀကျပီး
သင္ဟာ ငါ့ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္း
တစ္ခုလို ျဖစ္လာခဲ႕တယ္ေလ။
Sad-Guy-Image-600x375.jpg
source

Author>>>@aungzawhtwe

Sort:  

တြဲေလာင္းေလးလား 😁

တြဲေလာင္းေလးေတာ့ မဟုတ္ဘူး တူလူေလး။

ေသာက ေသာက သင္းေၾကာင့္ ခက္လွပါလားကြယ္

အဲ႕သင္းေလး မရွိရင္အေတာ္ေကာင္းမယ္။

Unfortunately I dont understand what is wtitten, but have a question.Is that the pose of person suffering from clinical depression?

Posted using Partiko Android

Thanks for comment. This may be, but a feeling for my poem.

ဘူ႕ / ဘာ့ ကို ရည္ညြွန္း တာလား

ေသာက ကိုေျပာေနတာပါဆို။

ေသာကေတ နည္းေစဖို႔ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္😁

ဆုေတာင္းေပးတဲ႕အတြက္ ေက်းဇူးကမၻာပါ။

Coin Marketplace

STEEM 0.51
TRX 0.09
JST 0.071
BTC 50316.38
ETH 4380.77
BNB 590.22
SBD 6.27