" လြမ္းေမာသူ "

in #myanmar3 years ago

အျမဲတန္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး
ဒါေပမဲ႕ တစ္ခါတစ္ရံေတာ့
သတိရမိပါေသးတယ္။

အခ်ိန္တိုင္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး
ဒါေပမဲ႕ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့
လြမ္းမိပါေသးတယ္။

ရင္ထဲမွာ နင္ရွိေနေသးတာ ေသခ်ာပါတယ္
တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး
ဒါေပမဲ႕ အခ်ိန္တိုင္းေပါ့။

images (1).jpeg
image source

Sort:  

ဘယ္ကေနေပၚလာတာတုန္းဟ

ေသရြာျပန္ေလ။

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by koyinmg from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Hi, @aungzawhtwe!

You just got a 0.34% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

ၾကည့္စမ္း စာျပန္ေရးေနတာ မေျပာဘူး။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ျပန္ေရးေနတယ္။ cmေလးေတာ့ လာပါဦးဗ်။ စာျပန္ေရးတာ ဝမ္းသာတယ္ဗ်ာ။

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 57716.52
ETH 4686.99
BNB 644.87
SBD 7.27