စိတ္အထင္

in #myanmar3 years ago

စႀကၤဝဠာတိုက္တစ္ေသာင္းနဲ႕
ကမၻာေလာကႀကီး တစ္ခုလံုးကို
အပိုင္စားရခဲ႔မယ္ ဆိုရင္ေတာင္
ေက်နပ္တင္းတိမ္နိုင္ျခင္းမရွိပဲ
ကိုယ္ေလာဘေဇာေတြေတာ့
ရွိေနဦးမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ဒါေပမဲ႕လည္းေပါ့
ရင္ထဲမွာ အျမဲစိုးမိုးထားသူေလး
တစ္ေယာက္ကိုသာ
ပိုင္ဆိုင္နိုင္ခြင့္ ရနိုင္ခဲ႔မယ္ဆိုရင္
ျမဴ မႈန္ေလာက္ ေသးငယ္တဲ႕
ေနရာေလးတစ္ခုနဲ႕တင္
ေက်နပ္တင္းတိမ္နိုင္ေကာင္းရဲ႕။
images (10).jpeg
source
Author>>>@aungzawhtwe

Sort:  

ဆန္းျကယ္ေသာပိုင္ဆိုင္မွဳ

ရူးျခင္းတစ္မ်ိဳးဆိုပါေတာ့။

အခ်စ္ေတြ အခ်စ္ေတြ

အဲ႔သလိုပါဆို။

Congratulations @aungzawhtwe! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by aungzawhtwe from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 57397.14
ETH 4325.04
BNB 609.29
SBD 6.99