တမ္းတေန႔စြဲ

in #myanmar3 years ago

တမင္ခြာေျပးသြားခ်င္လို႔
မႀကင္နာေတးသြားေတြ
ဆိုခဲ႔ေလသလားကြယ္။
မျမင္ရာအေဝးသြားမယ္ဆိုခဲ႔ရင္
ရင္မွာအေလးထားသူက
ငိုရမွာကို ထည့္မတြက္ေလသလား။
ခ်န္ထားခဲ႔သူတစ္ေယာက္ေႀကာင့္
မ်က္စိကိုမွိတ္ အံကိုႀကိတ္၍
က်ိတ္မွိတ္ခံစား အိပ္ေသာ္ျငားလည္း
ခိုလံႈဖူးသည့္ရင္ခြင္
တမ္းတမိသည့္ စိတ္အသြင္ေႀကာင့္
ႀကက္အိပ္ႀကက္နိုး
သည္အျဖစ္မ်ိဳးနဲ႕
တစ္မိုးေသာက္ခဲ႔ ျပန္ပါေပါ့။

240_F_171844234_RqNldNngSgCnThAETICsfd3RXa6frV29.jpg
source

Author>>>@aungzawhtwe

Sort:  

အလြမ္း မင္းသား

လြမ္းမွာပဲ။

မိုးေသာက္ေတာ့လည္း ထေတာ့ဗ်ာ

ထဘူး အိပ္အူးမယ္။

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 57397.14
ETH 4325.04
BNB 609.29
SBD 6.99