" တမ္းခ်င္း (သို႔) လြမ္းခ်င္း "

in #myanmar2 years ago

ေမ႔ရက္တယ္ေတာ့ ဘယ္ဟုတ္ပါ့မလဲ
တခါတရံ အနီးဆံုးမွာ ရွိေနတာထက္
ခပ္ေဝးေဝးက စီးဆင္းလာတဲ႕
ျမစ္တစ္စင္းကို ေငးေမာေနရတာက
ပိုအရသာ ရွိေနတတ္တယ္ေလ။

ဘဝအတြက္ အဆံုးအျဖတ္ လံုးဝမဟုတ္တဲ႕
စာေမးပြဲတစ္ခုမွာ စာစစ္သူနင္ေပးတဲ႕
ငါ့ရဲ႕ရမွတ္က သုညတဲ႕ေလ
ငါ ေက်နပ္ပါတယ္ဟာ။

လိုခ်င္တာကို မရလို႔ ငိုေႀကြးတတ္တဲ႕
ကေလးအရြယ္ကေန ငါ ေက်ာ္လြန္ခဲ႔ျပီးပါျပီ
အရာရာအတြက္ အသင့္မျပင္နိုင္ေသးေပမဲ႔
ျဖစ္သမွ်ကို လက္ခံဖို႔ နားလည္ေနပါျပီ။

တိုက္ဆိုင္မႈေတြ ရွိတိုင္း
သတိရေနမိပါေသးတယ္။
မပိုင္ဆိုင္ရျခင္း ဝိေသႆ တစ္ခု
အျဖစ္နဲ႕ေပါ့။

43201-alone1200u.1200w.tn.jpg
image source

Sort:  

Hi, @aungzawhtwe!

You just got a 0.34% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

တစ္လတစ္ခါ ေပၚလို႔လာ

Posted using Partiko Android

Congratulations @aungzawhtwe! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.52
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 50504.80
ETH 4439.36
BNB 607.76
SBD 6.32