တန္ဖိုး

in #myanmar3 years ago

လြမ္းေဆြးရျခင္း၏ ခံစားရမႈသည္
ေဆးခါးႀကီးေသာက္ရသကဲ႔သို႔
ခါးသက္သက္ အရသာႏွင့္
အလားသဏၭန္ တူ၏။

ဆည္းဆာခ်ိန္၏ ေနမင္းအလင္းေရာင္သည္
ကမ႓ာေလာကႀကီးအား ႏႈတ္ဆက္သည့္ႏွယ္
အစြမ္းကုန္ အလင္းဓါတ္ေပးခဲ႔ေသာ္လည္း
ငါ့ အတြက္မူ မႈန္ပ်ပ် သာျဖစ္ခဲ႕သည္။

အလင္းေရာင္ ရွိေသာအခ်ိန္တြင္
လြမ္းေဆြးမႈသည္ မသိသာေသာ္လည္း
အေမွာင္ဓါတ္ ဖံုးလႊမ္းလာခ်ိန္တြင္မူ
ငါ့အား ေျခာက္လွန္႔လွ်က္ရွိေတာ့သည္။

ထိုသို႔ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္
ဆန္႔တန္းေပးခဲ႔ဖူးေသာ
ဆုပ္ကိုင္ထားခဲ႔ဖူးေသာ လက္တစ္စံုအား
အရမ္းသတိရ တမ္းတမိသည္။

အေမွာင္ကမ႓ာအား
စိုးထိတ္စြာ အံတုျဖတ္သန္းရင္း
ဆုပ္ကိုင္ခဲ႔ဖူးေသာ လက္တစ္စံု၏
တန္ဖိုးအား တြက္ခ်က္ေနမိေတာ့သည္။

images (11).jpeg
source

Author>>>@aungzawhtwe

Sort:  

သိမ္ေမြ့ေသာလက္တစုံ

ဟုတ္ အဲ႔လက္တစ္စံု ေပ်ာက္သြားလို႔။

It's magical not just minimal!

Thank for your comment.

ကဗ်ာက ေကာင္းလိုက္တာ

ေက်းဇူးပါ။

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by aungzawhtwe from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ေၾသာ္ ေမွာင္ရင္ လြမ္းတယ္ေပါ့

အင္းး ဘာလိုလိုႀကီးေလ။

ကို‌ေထြး‌ေရ အခုရက္‌ပိုင္‌း မလာျဖစ္‌တာ sorry‌ေနာ္‌။ ‌ေအာ္‌ လြမ္‌းတတ္‌ပါ‌ေပ့ အလြမ္‌းသမွားႀကီးရယ္‌။

အင္းး ကိစၥမရွိပါဘူး ကိုမေဟာ္ရ။ နားလည္ပါတယ္ ကြ်န္ေတာ္လည္း သိပ္မေရးျဖစ္ပါဘူး။

ဟုတ္လား😁

ဟုတ္တယ္။

ကဗ်ာဝါသနာပါ ပါတယ္​ဗ်ာ

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 54921.43
ETH 4139.94
BNB 618.65
SBD 7.11