ဝိဉာဉ်တေလေ

in #myanmar2 years ago

လှမ်းကာမျှော်လို့
ပျှပျှမမြင်
ပြေးထွက်ခါမှ
နှောင်ကြိုးရယ်ငင်
ယခုဘဝ
သမုဒယတွေ
ချည်နှောင်ခါမှ
ရေမြေတွေခြားရုံမက
အလွှာကမ္ဘာတွေလည်း
ခြားခဲ့လေပြီ။
ရနံ့ရယ်ပျယ်
အခြေရယ်ပျက်တဲ့
ပန်းရုံနဘေးက
အုတ်ဂူဖွေးဖွေးထဲက
ငါ့ရဲ့ ဝိဉာဉ် ကိုပဲ
ငါသနားမိပါရဲ့။
Paranormal-Experience.jpg
Image Source

Sort:  

Hi, @aungzawhtwe!

You just got a 0.33% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 37594.29
ETH 2487.37
USDT 1.00
SBD 3.96