ရခဲ႔ဖူးတဲ႔လက္ေဆာင္

in #myanmar3 years ago

အယူသီးတယ္ ဆိုႀကပေစေတာ့
လူသူမသိတဲ႕ အပူမီးရယ္ေလ။
ျဖစ္ပ်က္ခဲ႔သမွ်အေႀကာင္းေတြက
ေရွးသေရာအခါက အစခ်ီတဲ႕
ယံုတမ္းပံုျပင္ေတြမွ
မဟုတ္ခဲ႔တာ။
တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ဆိုႀကျပန္တယ္
ေလာကခရီးဆိုတာ
ေသာကခ်ည္း ပါပဲတဲ႕။
သဒၵါလို႔ ေႀကြးရင္
ေသေဆးေတာင္ စားရသတဲ႕။
သူမွ်ေဝတဲ႕ အပူမီးကိုလည္း
ခ်စ္သက္လက္ေဆာင္အျဖစ္
ရင္မွာပိုက္ေထြးလို႔
ေက်နပ္စြာ အမွတ္တရအျဖစ္
အျမဲထာဝရ သိမ္းဆည္းလို႔
ထားျဖစ္ေတာ့မွာပါ။
800px_COLOURBOX27555302.jpg
source

Author>>>@aungzawhtwe

Sort:  

သူမွ်ေဝတဲ့ အပူမီးလား သူရာရည္က ျပင္းသြားတာလား 😁

ႏွစ္ခုလံုးေလ ေရာခ်ပစ္လိုက္တာ။

တယ္ဆိုတ့ဲစာပါလား

မဆိုသေလာက္ေလးပါ။

ေအာ္ miss present ေပါ့

omm ဟုတယ္။

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by aungzawhtwe from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.09
JST 0.074
TRX 0.09
JST 0.074
STEEM 0.71
SBD 7.00