ျပင္ဆင္နိုင္ခြင့္ ရွိခဲ႔ရင္

in #myanmar3 years ago

အခ်ိန္ေတြကိုသာ
စီမံခန္႔ခြဲနိုင္ခြင့္ ရွိမယ္ဆိုရင္
အတိတ္ကို ခဏျပန္သြားခ်င္မိရဲ႕။
ဒါမွမဟုတ္
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ဆိုတဲ႔
အခြင့္ေရးေလးတစ္ခု
ရနိုင္ရင္လည္း ေကာင္းတာပဲ။

သို႔ပါေသာ္လည္း
အစားထိုးမရနိုင္တဲ႕
အေျခေန အခ်ိန္ခါေတြေႀကာင့္
ဟိုးးးး တစ္ခ်ိန္က
ႀကည္နူးခ်မ္းေျမ႔ဖြယ္
အမွတ္တရမ်ားကိုသာ
ျပန္လည္ေအာက္ေမ့ မိရင္း
ေဆာင္းႏွင္းေတြ ေဝတဲ႔
မနက္ခင္းေတြမွာ
တိတ္ဆိတ္မႈကို အေဖာ္ျပဳလို႔
တစ္ခ်ိန္က ႀကားခဲ႕ဖူးတဲ႕
ေျခသံေတြကိုသာ
ျပန္ႀကားရေလမလား လို႔
မယံုရဲတဲ႔စိတ္ျဖင့္
ေမွ်ာ္လင့္ေနမိတယ္။

poetry-i-miss-you-soo-much-L-G5GocZ.jpeg
source

Author>>> @aungzawhtwe

Sort:  

ဆန္းျကယ္ေသာအရာမ်ားျပန္မရနိုင္ေတာ့အခ်ိန္မ်ားပါေနာ္

ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မရနိုင္ေတာ့တဲ႕အရာေတြပါ။

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by aungzawhtwe from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ဘယ္ေလာက္ဘုထားလဲ

13 စတီးဖိုး ဘုထားတယ္ ။

ဥဥေထြးရယ္ 😢😢😢😢

ငိုခ်င္ ငိုခ်လိုက္။

ျပင္ဆင္ခြင့္ ရမယ္ဆိုရင္ ၁၉၉၇ေလာက္ကေန ျပန္စခ်င္တယ္

ဟုတ္ပါ့ အဲ႔ေလာက္ထိျပန္သြားလို႔ရရင္ အေတာ္ေကာင္းမယ္။

ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိရင္ ေနာင္တေတြမရွိႏုိင္ေတာ့ဘူးေနာ္ ha ha

ဒါေပါ့ ဒါေပါ့ ဟုတ္တာေပါ့။

ရ်ပ္ ႐ွပ္...ေျခသံေပးသြားေတ😂😂

ရွပ္ ရွပ္မို႔ ေတာ္ေသးတယ္။ ရွဲ ရွဲ ဆို တစ္မ်ိဳးႀကီး ျဖစ္ေနမွာ။

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57100.04
ETH 4674.41
BNB 640.59
SBD 7.23