အားတဲ့အခါ

in #myanmar3 years ago


... Good Night....

....အားတဲ့အခါ....

ဟိုအရင္အခ်ိန္က
အားတဲ့အခါ...
အားသလို စာဖတ္ပါတယ္
အားသလို စာေရးပါတယ္
အားသလို လမ္းေလွ်ာက္ပါတယ္

ခုမ်ားေတာ့ကြယ္
အားတဲ့အခါ...
အားသလို online တတ္ပါတယ္
အားသလို Coin မ်ား စုပါတယ္
အားသလို လက္ေညာင္းရပါတယ္
အားသလို မ်က္လံုးကိုက္ပါတယ္

ေနာင္မ်ားေသာအခါမယ္
အားတဲ့အခါ...
အားသလို---
အားသလို---
အားသလို---

... Hein Khant Maung ...

@billionairehein

Posted using Partiko Android

Sort:  

အဲဗား အြန္လိုင္းျဖစ္ေနေပါ့

ဟုတ္ပ ညီေရ...
အလုပ္မအားမွ ေအးမွာ😁😁😁

Posted using Partiko Android

အားတဲ့အခါ လိုင္​းတက္​ပါတယ္​ဗ်ာ 😁😁

Posted using Partiko Android

You got a 9.59% upvote from @dailyupvotes courtesy of @billionairehein!

You got a 3.13% upvote from @minnowvotes courtesy of @billionairehein!

အားတာနဲ႕ Steemဖြင့္ပါတယ္

Posted using Partiko Android

Good တယ္​ဗ်ာ

Posted using Partiko Android

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by billionairehein from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.