ၾကက္ဥဆီခ်က္ေခါက္ဆြဲေၾကာ္

in #myanmar3 years ago

ၾကက္ဥဆီခ်က္ေခါက္ဆြဲေၾကာ္

ကိုယ္တိုင္ေၾကာ္ထားတ့ဲၾကက္ဥဆီခ်က္ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ စားၾကပါအံုးခင္ဗ်..
IMG_20180824_192018_HHT.jpg

Sort:  

သေရယိုစရာ

လုပ္စားၾကည့္ စားလို႔ေကာင္းတယ္

အသီးအရြက္ေလးေတြထည့္ရင္ ပိုေကာင္းတယ္

ဟုတ္ အ့ဲလိုလုပ္ၾကည့္အံုးမယ္

enjoy 🍜your delicious meal😊

Congratulations @zinminhtet! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.66
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57164.12
ETH 4744.89
BNB 647.88
SBD 7.23