ayan long

in #mysteemit4 years ago

ႏ w hc ayyark sarr m t ny aytar bhuu so rang lany a sang may ya p tae aay ၾ karngko tya hkarr nany lam nell ႔ aay ya hp rwng m yaahcarr luu mႈ kyan rak aytya mwar htap tang ၿpee ayan long ayp ၚmwar ran aytyaya hpahc ၾ kya pan par tay . hk hc suuay tyaya hpahc syarr ၾ katae aahkar hkong mar tae aahk hc hk ree ya hpahc ayhc hpo ႔ koy rell ႕ aay ၾ karng aytyako luu mႈ kyan rak aytyamwar tang tar htak daray tya sip a sanu mya pဳbhell tahc ayyark ayyark nell ႔ tahc ayyark ၾkarr aykarng myan tae saksan ayr ya hpahc ayhc hpo ႔pell aadhik lup aysarng s ng par tay .

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Coin Marketplace

STEEM 0.74
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54541.54
ETH 4072.79
BNB 591.56
SBD 6.99