ശ്രമങ്ങൾ

in #mysteemit4 years ago

ညောင်ရေသွန်းပွဲတော် പറയുന്നു ഒരു പുതിയ പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആയി നിയുക്ത ചെയ്തു. ദേവാലയം, പല ബുദ്ധ സാധാരണയായി ഒരു നല്ല ബാലൻസ് സാധാരണയായി ശരിയുമാണ് ညောင်ရေသွန်းပွဲတော် ညောင်ရေသွန်း.

  1. ധ്യാനം ശ്രമങ്ങൾ

സദാചാര പാലിക്കാനുള്ള കസൊന് നാളിൽ ശബ്ബത്ത് ഫുല്ല്മൊഒന്, അതു

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36545.80
ETH 2474.70
USDT 1.00
SBD 4.00