അവസരം,

in #mysteemit4 years ago

മാസം 3 ദിവസം. സമഗ്രം. တယ်် പാഗൻ സ്റ്റോൺ പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഒരു അവസരം, അതുപോലെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു പുഴുവിന്റെ, അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഒരു അവസരം അത് നാടകീയമായി ആസ്പദമായ ഭരണം ഗൗതമിന്റെ ചടങ്ങിൽ ഇതേ വെറുതെ ഒരു ഈച്ചയെപ്പോലും ആണെങ്കിലും, കണ്ടെത്തി വ്യത്യാസങ്ങൾ നേരിടാൻ ഒരു അവസരം. ആ അർത്ഥം ഗൗതമിന്റെ ചടങ്ങിൽ അവസാനം

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56539.90
ETH 4546.66
BNB 622.26
SBD 7.21