شگفتی‌های کهکشان‌ها

in #nature4 years ago

بعد از حادثه انفجار بزرگ کیهان در حال گسترش و توسعه است. ذرات تولید شده بر اثر این انفجار، باعث ایجاد ابرهای میان ستاره‌ای از گاز، غبار، ستاره‌ها و سیارات شده اند با وجود اینکه این ابرها و اجرام آسمانی به طور یکنواخت در سراسر فضا پراکنده نشده‌اند، اما بعضب از آن‌ها به صورت دسته‌دسته و به اشکال مختلف به صورت گروهی قرار دارند، که نظم مشخصی را ایجاد کرده‌اند. از این میان می‌توان کهکشانها را نام برد.

Galaxy

Image credit: pxhere.com

کهکشان ‌ها که به صورت گروهی از سیارات و ستاره ها در کنار همدیگر و به اشکال مختلف در فضا پراکنده شده‌اند، از مناظر زیبای آسمان هستند. منظومه‌‌ی شمسی ما نیز در کهکشان راه شیری یکی از این موارد است.

کهکشان از تعداد بسیار زیادی ستاره تشکیل شده و می‌توان آنها را به وسیله راههای متفاوتی به انواع مختلف تقسیم بندی کرد.

بعضی از آنها گرد یا بیضی شکل و بعضی دیگر صاف، عدسی شکل و یا مارپیچی هستند. بعضی از آنها دو یا چند بازو دارند که این بازوها معمولاً از هسته مرکزی کهکشان انشعاب پیدا می‌کند. هسته مرکزی کهکشان محلی که اکثر ستاره‌های تشکیل دهنده ی کهکشان در آنجا مستقر شده‌اند.

برای نامگذاری کهکشان‌ها از حروف و اعداد استفاده می‌شود. اولین تقسیم‌بندی توسط یک ستاره شناس فرانسوی به نام سی مسیر انجام شده و علت اینکه اکثر کهکشان‌ها با حرف M و یک عدد نامگذاری شده‌اند، نیز همین است. مسیر اول نام خانوادگی خود یعنی M را بر روی آنها نهاده است.

تغییرات ظاهری کهکشان‌ها چگونه ایجاد می‌شود؟
اکثر کهکشان ها به خصوص آنهایی که در واحدهایی در کنار هم به صورت گروه‌های محلی و در موقعیت‌های به نسبت نزدیک به هم قرار دارند، اغلب با هم برخورد می‌کنند، علت این برخورد چیست؟

علت این است که هنگامی که دو کهکشان به هم نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند، نیروی جاذبه هر کدام حتی بر روی ستاره های بسیار دور دیگری نیز تاثیر می‌گذارد و به این ترتیب هر کهکشان تعداد بسیار کمی از ستاره های خود را از دست می‌دهد، که جذب کهکشان دیگر می‌شوند.
بعضی اوقات دو کهکشان به هم برخورد می‌کنند، بر اثر برخوردهای بسیار شدید، دو کهکشان ادغام شده و یک کهکشان جدید تشکیل می‌دهند.

برای کهکشان تنها بودن در کیهان امری غیر معمول است و معمولا کهکشان‌ها در گروه‌های دو یا چند کهکشانی قرار دارند. برای بررسی کهکشان از اثر دوپلر استفاده می‌شود.

Sort:  

Awesome post.

جالب بود
سپاس از شما

عکس های کهکشان زیبا، کهکشان باعث می شود آسمان حتی زیباتر و پر نور تر باشد

Thank you for your vote sir! ;-)

شكرا لتصويتك

Thank you for your vote.

Warm regards from Aceh :)

جيد جدا آخر هذا الصديق هو مفيد جدا بالنسبة لي بالنسبة لي تعلم أنني حقا أحب ذلك نشر أفضل صديق لي @mshahabi.

Congratulations @mshahabi! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.065
BTC 50700.08
ETH 4315.06
BNB 579.77
SBD 6.33