Hodowla świerszczy cały czas rośnie.

in #nature3 years ago

80616276-2284-4d8f-8f35-eb8fc566c96b.jpeg


Każdy kto ma swojego zwierzaka musi zadbać o jego prawidłowe wyżywienie. Ja poszedłem w samowystarczalność stąd te wszystkie hodowle. Zachęcam i was do własnych hodowli w moim przypadku były szybkie efekty i są do teraz a gad i pająk nie mogą narzekać na wystawne śniadania z różnych owadów i robaków.


Steepshot_footer2.PNG Steepshot IPFS IOS Android Web
Sort:  

Hello yetivi
You are welcomed by the service of FreeResteem.
We want to bring more people to your post.
If you like our service then put a upvote under this comment.
Thank you for remain with Steemit.

You got a 4.97% upvote from @emperorofnaps courtesy of @yetivi!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.067
BTC 50479.87
ETH 4331.72
BNB 573.20
SBD 6.24