You are viewing a single comment's thread from:

RE: DrugwarS NorwaY_______Utgave 5

in #norway3 years ago

Hei lag,

Først takker jeg @everydaycoach for informasjonen og for innsatsen for å gi informasjonen til hele gruppen.
Jeg vil også takke deg
@fender for logoen ...!

En stor takk også for den store sjefen @ramta og hele laget.

Som du vet er jeg ikke norsk, men jeg finner alltid gleden av å dele denne erfaringen med deg og jeg finner teamet ditt veldig bra på organisasjonsnivå og på relasjonsnivå ...!

Jeg ber deg bare om å unnskylde min grammatiske feil og staving, jeg prøver å gjøre mitt beste ved hjelp av automatiske oversettere .... !!

Jeg ønsker deg en veldig god dag

hjertelig
@aminealaoui

Sort:  

Du gjør en god jobb med å bruke oversetter. Vi har ingen problemer med å forstå hva du skriver:-)
Husk å følge postene til @ramta.
Takk for ros og komplimenter.
Om du trenger flere råd, er det bare til å spørre så vil teamet gjøre sitt beste for å hjelpe deg:-)
Hilsen @EveryDayCoach

Posted using Partiko iOS

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 36410.71
ETH 2430.21
USDT 1.00
SBD 3.97