Ҷавононе, ки ба коргарон машғуланд, полис набояд андозро пардохт кунад. Оппозитсия аз ҷониби консервативҳо манфиатдор нест

in #palnet2 years ago (edited)
Sort:  

To listen to the audio version of this article click on the play image.

Brought to you by @tts. If you find it useful please consider upvoting this reply.

Coin Marketplace

STEEM 1.33
TRX 0.12
JST 0.144
BTC 60575.91
ETH 2160.11
BNB 484.80
SBD 9.97