Sort:  

Benar sekali, kesan yang indah pasti pernah di rasakan oleh setiap insan.

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 34439.43
ETH 2193.37
USDT 1.00
SBD 6.15