Wiosenny poranek na łące / Spring morning on the meadow

in #photo11 months ago

Dzisiaj tak na szybko chciałem się z wami podzielić dwoma różnymi kadrami. Łąka i skraj lasu. Jak ogień i woda.

Today, I wanted to share with you two different cadres so quickly. Meadow and forest edge. Like fire and water.

małe 1099.jpg

małe 1105.jpg

Coin Marketplace

STEEM 1.19
TRX 0.15
JST 0.173
BTC 62377.15
ETH 2422.13
BNB 543.07
SBD 8.82