B&W photography.steemCreated with Sketch.

in #photography2 years ago (edited)

Đố mọi người hình trắng đen này được chụp bằng điện thoại nào?

Đây là một bài viết thử nghiệm trên điện thoại thông qua app partiko mà tôi dự tính sẽ viết về nó trong tương lai. Có lẽ tôi cũng nên viết thêm về cảm nhận cá nhân của mình về Steem sau hơn 1 năm sử dụng nữa.

Bài viết này được soạn trên app partiko để thử nghiệm.̶ K̶h̶i̶ ̶u̶p̶l̶o̶a̶d̶ ̶x̶o̶n̶g̶ ̶c̶ó̶ ̶k̶h̶ả̶ ̶n̶ă̶n̶g̶ ̶p̶h̶ả̶i̶ ̶v̶à̶o̶ ̶e̶d̶i̶t̶ ̶l̶ạ̶i̶.̶

Testing partiko.

Posted using Partiko iOS

Sort:  

E đoán IP6+. :)) A viết về Steem đi ạ. Hy vọng a viết xong thì Steem hồi sinh. :D

Bài viết về Steem anh phải nghiên cứu thêm, còn Steem hồi sinh thì còn phụ thuộc vào vài yếu tố chính như ban điều hành của Steemit, cộng đồng của Steem đặc biệt là những người có (power) sức mạnh và tiếng nói...

Haha. Anh serious thế. Em đang nói đến yếu tố phong thủy. :D

UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Good for you @carlpei, was it easy to post via Partiko. I saw you testing.😎

Posted using Partiko Android

It's very straightforward and easy to use. I believe Partiko will be a great app. However, if I have to write a longer post I prefer to do it on my PC or laptop, it's just a personal choice.

Congratulations @carlpei! You received a personal award!

DrugWars Early Access
Thank you for taking part in the early access of Drugwars.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

pocketsend:[email protected],Just testing :-)

Successful Send of 11
Sending Account: quochuy
Receiving Account: carlpei
New sending account balance: 1035
New receiving account balance: 10
Fee: 1
Steem trxid: 285b1ac0a033cb1c321749e083573c033a1893d0
Thanks for using POCKET! I am running this confirmer code.

Keep testing hue hue hue. ¯\ _ (ツ)_/¯

Successful Send of 11
Sending Account: quochuy
Receiving Account: carlpei
New sending account balance: 1035
New receiving account balance: 10
Fee: 1
Steem trxid: 285b1ac0a033cb1c321749e083573c033a1893d0


pocket-logo.png

Someone sent you some POCKET tokens. POCKET is an experimental sub-token system which operates on the Steem blockchain. It's like having a custom token without SMT. You can also send some to someone else by just commenting on a post with the following command: pocketsend:[email protected]_name,memo for example to send 10 tokens to @pocketjs, make a comment starting with: pocketsend:[email protected],This is a gift

I am running Pocket-JS confirmer code. by Steem Witness @quochuy