Akik panca rengi

in #photography4 years ago (edited)

image


image

Bu akik Caringin ve Bungbulang, Garut, West Java'da bulunabilir. Panca rengi sertlik seviyesi 4 ila 7 ölçekli mohs ile akiktir. Taş sertliğinin kıyaslama seviyesi mineral içeriğidir. İsminden farklı olarak, beş renk 5'ten fazla renge sahip olabilir. Nadiren belli motiflerle bu tür taşların taklit edilmesini zorlaştırır. Üç çeşit renkli taş vardır, avcılık severler akiktir. Birincisi, panca rengi edong, cisangkal'ın iki rengi ve üçüncü panca rengi kalhi.

@takin88

Sort:  

thank you for your post! Beautiful pictures! I could not read the post, but I appreciate the photography. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35927.58
ETH 2494.22
USDT 1.00
SBD 4.05