cheshm nazar

in #photography2 years ago

cheshm nakhorim


in cheshm nazar ro vaghti to khoneye madaram didam kheyli jaleb omad benazaram.

vaghti dashtam azash ax migereftam har ghesmatesho ke betanhaee negah mikardam baram jalebtar omad.

albate khodam be cheshm nazar eteghadi nadaram ama kheyliya to khonehashon daran.


C77EFBE7-1854-43B4-93D3-615B093CA4A3.jpeg

DC61C9FF-9CBD-4C21-B656-3701E5276045.jpeg

A8152CBB-60C6-4433-9479-AF556A5F6C8E.jpeg

in ghesmate gelim bafish kheyli khoshgel bod.
alan daram fekr mikonam ke chera man deghat nakardam bebinam gelimesh dastbafe ya mashini!!!
seriye bad ke raftam khonete pedaram hatman ye negah mikonam bebinam dastbafe ya mashini ...!


00E673E2-912F-42D9-BC8C-9DFAC844572A.jpeg

30EF9D97-B101-4F19-9BA8-4F3CDF7613E3.jpeg Have a good time.

Coin Marketplace

STEEM 0.51
TRX 0.09
JST 0.071
BTC 50316.38
ETH 4380.77
BNB 590.22
SBD 6.27