Luźny Talk - Ninja odchodzi z Twitch TV.

in #pl-artykuly2 years ago (edited)

Miło Cię widzieć!


Dzisiaj porozmawiamy o sporym zamieszaniu, które miało niedawno miejsce na platformie "Twitch". Najbardziej rozpoznawalny streamer o pseudonimie Ninja przeniósł się na konkurencyjną platformę "Mixer" należącą do firmy Microsoft. Ciężko się dziwić, kiedy do gry wchodzą takie ogromne pieniądze. Niedługo po tym Twitch dokonał, parę "ciekawych" zmian na kanale Ninjy. Co dokładnie się stało, dowiecie się w podcaście.
Spotify: https://spoti.fi/2Z4QQcj

Sort:  

Congratulations @kamyk! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.38
TRX 0.07
JST 0.049
BTC 41628.46
ETH 3087.48
USDT 1.00
SBD 4.62