Kontrola, nadzór, koordynacja i kierownictwo.

in #pl-artykuly3 years ago


Kontrola – w literaturze przyjmuje się, że kontrola jest to porównywanie stanu faktycznego tego który zastaliśmy z pewnym założonym wzorcem. Tym wzorcem są przepisy prawne. Następuje więc porównywanie stanu faktycznego z założonym wzorcem a następnie dokonuje się analizowanie tego staniu i wyciagnięcie wniosków. Charakterystyka organ kontrolujący nie ingeruje w działalność podmiotów kontrolowanych, ogranicza tylko się do porównań, wyciagnięcia wniosków.

Nadzór – w ustawach samorządowych mamy całe rozdziały o tym. Nadzór nie jest terminem nowym. Pojęcie nadzoru funkcjonowało zawsze e przepisach ale zmieniło się podejście do samego nadzoru a także jego kryteria, Kiedyś gdy przepisy posługiwały się tym terminem to oznaczano, że organ administracyjny może interweniować w każdej chwili kiedy uzna to za stosowne. A obecnie to musi być wyrazie ustawowo określone, jaki organ jest organem nadzoru, jakie kryteria są stosowane wobec niego. Środki nadzorcze też musza być wyraźnie ustawowo wymienione, czego w poprzednich przepisach ustrojowych nie było. Możemy więc powiedzieć, że nadzór jest to kontrola oraz możliwość użycia środków nadzoru.

Koordynacja – rzadko kiedy ustawodawca używa tego określenia. Wojewoda – koordynator administracji rządowej i samorządowej. Jest to termin nieostry trudny do rozszyfrowania. Przyjmuje się że koordynacja jest to harmonizowanie działań wszystkich podmiotów

Kierownictwo -oznacza, że organ może używać wszelkich środków prawnych których prawo mu nie zakazuje. Kierownictwo jest to pojęcie najrzadziej używane, jednak dające najszersze uprawnienia organowi.

Zdjęcie - https://pixabay.com/en/justice-statue-lady-justice-2060093/
Książka - E. Ochendowski Prawo Administracyjne


Posted from my blog with SteemPress : http://www.seaoflaw.ga/2018/10/20/kontrola-nadzor-koordynacja-i-kierownictwo/