Czym jest stowarzyszenie?

in #pl-blog3 years ago


 

Stowarzyszenie jest:

  • dobrowolnym,
  • samorządnym,
  • trwałym zrzeszeniem
  • o celach niezarobkowych

Stowarzyszenie jest dobrowolne - oznacza to, że nikogo nie można zmusić do przystąpienia do stowarzyszenia jak również nie można ograniczać prawa do występowania w tych stowarzyszeniach. W art. 6 ustawy jest zakaz przymusu organizacyjnego, który mówi, że nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo z tego powodu, że nie należy do tego stowarzyszenia, zakazane jest tworzenie stowarzyszeń w ramach których przyjmuje sie zasadę bezwzględnego posłuszeństwa wobec władz stowarzyszeń.

Stowarzyszenia są samorządne - w znaczeniu samodzielności działania, przejawia się w tym, że stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, samodzielnie ustala program i swoje struktury organizacyjne, samodzielnie stanowi akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

Zrzeszenie jest trwałe - ta cecha trwałości oznacza, że stowarzyszenie nie powołuje się doraźnych celów, ustawodawca zakłada jego ciągłość, to odróżnia stowarzyszenie od innych rodzajów zrzeszeń np.: od manifestacji, od zgromadzeń.

Stowarzyszenie jest powołane dla celów niezarobkowych - dla celów zarobkowych mamy inne formy np.: spółki. Natomiast stowarzyszenie powinno opierać swoją działalność na pracy społecznej członków, chociaż do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. Może prowadzić działalność gospodarczą z tym, że zysk z tej działalność może służyć wyłącznie dla celów statutowych. Dochód nie może być dzielony między członków stowarzyszenia.

Grafika - https://pixabay.com/en/justice-statue-lady-justice-2060093/
Książka - Prawo samorządu terytorialnego, autor Lech Krzyżanowski


Posted from my blog with SteemPress : https://meowcliver.intinte.org/2018/11/11/czym-jest-stowarzyszenie/

Sort:  

Congratulations @meowcliver! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - Intermediate results

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @meowcliver! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - The results, the winners and the prizes
Meet the Steemians Contest - Special attendees revealed
Meet the Steemians Contest - Intermediate results

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @meowcliver! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Saint Nicholas challenge for good boys and girls

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @meowcliver! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @meowcliver! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!