Zadania samorządu oraz nadzór nad samorządem.

in #pl-blog3 years ago


Zadania samorządu

Zadanie jest określeniem doktrynalnym – jest to taki stan rzeczy, który mamy osiągnąć albo utrzymać.

W przypadku samorządu są to zadania publiczne, które są nakazane prawem. Z zadaniem związane są kompetencje i uprawnienia do pozyskiwania i egzekwowania odpowiednich środków.

Zadania dzielimy na:

 • zadania własne
 • zadania zlecone
 • zadania powierzone

Różnica pomiędzy zadaniami wynika ze źródeł:

 
 • własne- mają charakter lokalny (zadania publiczne zaspokajające potrzeby wspólnoty). Wykonywane są na własna odpowiedzialność i na własny rachunek (bez ingerencji organów państwowych). Są one dopracowane w ustawach zwykłych. Występuje tu domniemanie właściwości gminy, o ile zadanie ma charakter lokalny i nie zostało zastrzeżone dla innych j.s.t. ( w ustawie).
Powiat wykonuje zadania lokalne o charakterze ponadgminnym. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu zadań gminy. W przypadku powstania rozbieżności – zadanie interpretowane jest jako zadanie gminy.

Zadania województwa – określone są ustawami, jako zadania regionalne, o ile nie zostały zastrzeżone dla administracji państwowej;

 • zlecone – przez państwo
 • powierzone – na zasadzie porozumienia (np. międzygminnego), dobrowolne
 

Nadzór nad samorządem

Nadzór jest formą kontroli, ale nie jest jej synonimem, gdyż oprócz sprawdzenia czy zastany stan jest zgodny z prawem i sporządzenie zaleceń (kontrola, nie ingeruje w działalność, np. audyt), nadzór może zastosować środki nakazowe.

Kontrola wykonywana jest w różnych kryteriach: celowości, rzetelności, legalności.

W przypadku nadzoru występuje tylko jedno kryterium: zgodności z prawem – legalności.

Organami nadzoru nad j.s.t. Są:


 

 • Prezes RM
 • wojewoda
 • Regionalna Izba Obrachunkowa
Organy nadzoru mogą zastosować środki nadzoru wyłącznie wymienione w ustawie enumeratywnie- katalog zamknięty

Środek nadzoru to władcze wkroczenie w sferę działalności organu nadzorowanego.

Nadzór jest wykonywany tradycyjnymi środkami nadzoru, poprzez:

 1. administracyjne zatwierdzenie

 2. uchylenie

 3. zawieszenie

 4. zarządzenie zastępcze

Organy nadzoru nie mogą stosować polecenia służbowego.

Środki nadzoru dzielimy na trzy kategorie:


Środki nadzoru dotyczące osób

 • odwołanie,

 • powołanie,

 • zawieszenie w czynnościach

Środki nadzoru dotyczące organów, np. odwołanie wójta przez Premiera

Środki nadzoru nad aktami administracyjnymi, np. uchylenie uchwały, zarządzenie zastępcze

Grafika - https://pixabay.com/en/justice-statue-lady-justice-2060093/
Książka - Prawo samorządu terytorialnego, autor Lech Krzyżanowski


Posted from my blog with SteemPress : http://www.seaoflaw.ga/2018/10/23/zadania-samorzadu-oraz-nadzor-nad-samorzadem/

Sort:  

Congratulations @meowcliver! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 900 upvotes. Your next target is to reach 1000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!