Błyskawica - Gdynia

Okręt Wojenny Błyskawica - ORP Błyskawica jest to polski niszczyciel typu grom wybudowany w 1937 roku. Uczestniczył w II Wojnie Światowej w bitwach morskich, kampanii norweskiej, ewakuacji Dunkierki, bitwie o Atlantyk.

Błyskawica Warship - ORP Błyskawica is a Polish thunder-destroyer built in 1937. He participated in World War II in naval battles, the Norwegian campaign, the evacuation of Dunkirk, the Battle of the Atlantic.

GX3Q9326.jpg

GX3Q9319-1.jpg

GX3Q9322.jpg

GX3Q9324.jpg

Sort:  

Nice photos, thanks for sharing.

Ja również dziękuję :-)

Coin Marketplace

STEEM 1.19
TRX 0.15
JST 0.171
BTC 62377.15
ETH 2422.13
BNB 543.07
SBD 8.79