evening photos with Martyna / wieczorne kadry z Martyną

Photos are not just nature and a photo studio. An interesting adventure can also wait us outdoors with a beautiful girl. This is how it was this time. The seaside weather was not quite favorable for us, the end of the autumn weather, the evening, cold and windy as every year at this time by the sea. Despite everything, the atmosphere was hot and the photos I think are successful. Rate yourself. If you want to see more photos please visit my facebook page https://www.facebook.com/arturwojtczakpl

Zdjęcia to nie tylko przyroda i studio fotograficzne. Ciekawa przygoda może również nas czekać w plenerze z piękną dziewczyną. Tak właśnie było tym razem. Nadmorska aura nie była dość sprzyjająca dla nas, koniec jesiennej aury, wieczór, zimno i wietrznie tak jak co roku o tej porze nad morzem. Mimo wszystko atmosfera była gorąca a zdjęcia uważam za udane. Sami oceńcie. Jeśli chcecie zobaczyć więcej zdjęć zapraszam na moją stronę na facebook https://www.facebook.com/arturwojtczakpl

IMGL7953-1.jpg

IMGL7980-1.jpg

IMGL7990.jpg

IMGL7945-1.jpg

IMGL7950-1.jpg

Sort:  

This post was shared in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account.
If you are a community leader and/or contest organizer, please join the Discord and let us know you if you would like to promote the posting of your community or contest.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Nice photos...I really like the lighting. Nice work.

Bardzo dziękuję za miły komentarz :-)

Coin Marketplace

STEEM 0.90
TRX 0.13
JST 0.130
BTC 54921.20
ETH 2613.91
BNB 572.70
SBD 7.65