Koniec dnia 01_01_2020 Gdynia Orłowo / End of the day 01_01_2020 Gdynia Orłowo

I tak kończymy pierwszy dzień nowego roku 2020. Było pięknie głośno i muzycznie.
And so we end the first day of the new year 2020. It was beautifully loud and musically.

A_WL9329.jpg

A_WL9325-1.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.90
TRX 0.13
JST 0.130
BTC 54921.20
ETH 2613.91
BNB 572.70
SBD 7.65