Polskie piękne dziewczyny / Polish beautiful girls

in #pl-fotografia2 years ago (edited)

Piękna modelka Martyna. Sesja zdjęciowa jesienna w Gdańsku Park Oliwski.
Beautiful model Martyna. Autumn photo session in Gdańsk Oliwa Park.

Canon 5 D mk III
lens: Canon 50mm STM
Polska, Gdańsk, Park Oliwski

IMGL2148.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.89
TRX 0.12
JST 0.129
BTC 54492.20
ETH 2079.03
BNB 478.81
SBD 7.65