Zdjęcia jesienne z piękną kobietą / Autumn photos with a beautiful woman.

Ostatnio miałem przyjemność popracować z Panią Izą w plenerze. Mamy teraz taki piękny złoty okres więc wybraliśmy się do parku aby zrobić kilka portretów w tak pięknej scenerii. Sami oceńcie jak wyszło.

Recently, I had the pleasure to work with Ms. Iza in the open air. We have such a beautiful golden period now so we went to the park to take a few portraits in such a beautiful scenery. Judge for yourself how it turned out.

IMGL3945.jpg

IMGL3850.jpg

IMGL3892.jpg

Sort:  

Jest mi bardzo miło.

Really nice photography, there is a feeling of autumn through the pictures :)

Thank you very much, I am pleased that you like my photos.

Coin Marketplace

STEEM 1.23
TRX 0.17
JST 0.181
BTC 62075.97
ETH 2468.04
BNB 534.09
SBD 9.13