Sort:  

Nie tak nie mam. Po prostu mało pamiętam z pierwszego tańca i praktycznie wcale się do tego nie przygotowywaliśmy, żeby utkwił aż tak w mojej pamięci ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 41742.10
ETH 3135.47
USDT 1.00
SBD 4.73