Administracja rządowa.

in #pl-prawo3 years ago

Od 1990 mamy do czynienia z administracją publiczną na nią składają się dwa podsystemy, które mają działać harmonijnie ( system administracji rządowej i drugi podsystem administracja samorządowa)

Administracja rządowa – składa się z administracji centralnej i administracji terenowej. W skład administracji centralnej wchodzą określone organy ( organy naczelne czy też grupa organów i do nich zaliczamy radę ministrów, prezesa rady ministrów i ministrów kierujących działami administracji rządowej, prezydenta ale tylko wtedy kiedy wykonuje funkcje administracyjne.

W ramach administracji centralnej pojawia się jeszcze jedna grupa organów które nie są wymienione w konstytucji. Chodzi o urzędy centralne czyli centralne organy administracji rządowej.

Te centralne organy wzorowane były na amerykańskich agencjach. Nasze centralne organy administracji rządowej podlegają w największym stopniu premierowi i określonym ministrom. Przewodniczącym organów jest prezes rady ministrów, ministrowie działowi. Administracja terenowa na szczeblu terenowym mamy wojewódzka administrację zespoloną i administrację niezespoloną.

Zespoloną – stanowi wojewoda oraz kierownicy służb, inspekcji i straży. W skład administracji zespolonej wchodzą organy jak policja czy Państwowa Straż Pożarna, miejscowe jednostki, służby inspekcji i straży, inspekcja handlowa, służba ochrony zabytków, inspekcja jakości handlowej artykułów rolnej i spożywczej, inspekcja farmaceutyczna, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony roślin i nasiennictwa, inspekcja weterynaryjna, inspekcja nadzoru geograficznego i kartograficznego, wojewódzka inspekcja transportu drogowego.

W ramach administracji niezespolonej wyróżniamy organy które funkcjonują na obszarze działania wojewody, najczęściej podlegają ministrom w warszawie jak cała duża administracja wojskowa, szefowie sztabowi wojskowych, wku, administracja podatkowa, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy izb skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej, dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor specjalistyczne urzędu górniczego, dyrektorzy okręgowych urzędów miar, dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych, dyrektorzy urzędów morskich, dyrektorzy urzędów statystycznych, dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej etc.

Zdjęcie - https://pixabay.com/en/justice-statue-lady-justice-2060093/
Książka - E. Ochendowski Prawo Administracyjne